VKBIA – Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

 1. Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/09/2019. Bản điều lệ sẽ mặc nhiên hết hiệu lực khi Hiệp hội bị giải thể, tự giải thểhoặc ngưng hoạt động.
 2. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và bản Điều lệ này, Ban Điều hành và Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Điều lệ này.

Nguyên tắc và phạm vi hoạt động

 1. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về tài chính, tuân thủ luật pháp Việt Nam, Hàn Quốc và Điều lệ Hiệp hội.
 2. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Hàn Quốc, Việt Nam và trên toàn thế giới.
 3. Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý của các đơn vị có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội (tại Hàn Quốc và Việt Nam).

Điều kiện trở thành hội viên

 1. Doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân là công dân Việt Nam, Hàn quốc và các nước khác, tự nguyện đăng ký tham gia Hiệp hội, tuân thủ điều lệ của Hiệp hội đều được xem xét để trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.
 2. Người muốn gia nhập Hiệp hội làm đơn xin gia nhập (theo mẫu quy định của Hiệp hội);
 3. Hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội được nộp cho Ban Điều hành Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban điều hành các Hội thành viên, các Chi hội cơ sở trực thuộc.
 4. Việc kết nạp một doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân làm thành viên Hiệp hội hoặc thay đổi hình thức hội viên trong Hiệp hội do Ban điều hành Hiệp hội quyết định theo các qui định của Điều lệ Hiệp hội

Quyền lợi của hội viên

 1. Được quyền tham gia các hoạt động của Hiệp hội
 2. Được thảo luận các công việc của Hiệp hội. Được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước, các cơ quan tổ chức có liên quan thông qua Hiệp hội.
 3. Được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội, Hội thành viên, Chi Hội, đơn vị cơ sở trực thuộc và các chức vụ khác của Hiệp hội.
 4. Được trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin, tài liệu; được thamdự các khóa đào tạo, thuyết trình và các chương trình giao lưu tại các địa bàn, khu vực khác nhau.
 5. Được giúp đỡ, giới thiệu với các đơn vị, cơ sở trong và ngoài nước và các Hiệp hội khác để tìm kiếm cơ hội sản xuất, kinh doanh, hợp tác đầu tư, hợp tác về khoa học – công nghệ, văn hóa – giáo dục….
 6. Được bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất.
 7. Được quyền ra khỏi Hiệp hội nếu thấy không thể hoặc không muốn tham gia.
 8. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừcác quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của nước sở tại và nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác.
 2. Tuân thủ Điều lệ Hiệp hội, thực hiện nghị quyết của Hiệp hội, tham gia các hoạt động của Hiệp hội, đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
 3. Tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hiệp hội, hình ảnh và danh tiếng của Hiệp hội; bảo vệ danh dự và lợi ích của Hiệp hội; trao đổi thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
 4. Tự nguyện tham gia và đóng góp vào các hoạt động chung của Hiệp hội theo khả năng của mình.
 5. Đóng hội phí theo tinh thần tự nguyện.