VKBIA – Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

BAN ĐIỀU HÀNH

 1. Ban Điều hành gồm: 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Hiệp hội. Ban điều hành là bộ phận lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội. Quyết định của Chủ tịch là quyết định cuối cùng.
 2. Ban Điều hành thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo điều hành hoạt động của Hiệp hội. Ban điều hành có trách nhiệm thông báo, kiểm điểm công tác trong các kỳ họp với các thành viên Ban Chấp hành;
 3. Ban Điều hành họp 1 tháng 1 lần; cuộc họp của Ban Điều hành chỉ được tiến hành khi có trên một phần hai (1/2) số thành viên Ban Điều hành tham dự. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Chủ tịch Hiệp hội có thể triệu tập cuộc họp bất thường.
 4. Quyết định thành lập các Hội thành viên, Chi hội, Văn phòng đại diện, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo Giấy phép, Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật nước sở tại;
 5. Cử trưởng các ban chuyên môn, trưởng Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các thành phố khác.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

 1. Ban Chấp hành Hiệp hội (Ban Chấp hành) là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội
 2. Ban Chấp hành có nhiệm vụ:
  a) Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động của Hiệp hội;
  b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho hội viên;
  c) Ban hành quy chế hoạt động của ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng đại diện tại các khu vực, quy định các nguyên tắc, chế độ sử dụng và quản lý tài sản tài chính của Hiệp hội; thủ tục kết nạp hội viên;